اندیشه، فاز ۳، چهارراه میلاد، خیابان فردوسی غربی، خیابان خیام جنوبی، مجتمع آموزشی خواجه‌حافظ، مدرسه آموزش از راه دور صـبح امیـد

کدپستی: 3354792886