برنامه امتحانات نهایی دی ۱۴۰۱

امتحانات نهایی دوازدهم نظری و پیش‌دانشگاهی:

 نیمه دوم آذر در اینجا قرار خواهد گرفت.

 

 

برنامه امتحانات داخلی دی ۱۴۰۱

امتحانات داخلی نظری و کاردانش:

 نیمه دوم آذر در اینجا قرار خواهد گرفت.

 

 

آیین‌نامه انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با آن