برنامه امتحانات نهایی شهریور ۱۳۹۹

امتحانات نهایی دوازدهم:

دریافت فایل

 

امتحانات نهایی پیش‌دانشگاهی:

دریافت فایل

 

امتحانات نهایی سوم متوسطه نظری:

دریافت فایل

 

برنامه امتحانات داخلی شهریور ۱۳۹۹

امتحانات داخلی دوازدهم، سوم متوسطه نظری، پیش‌دانشگاهی و کاردانش:

دریافت فایل

 

 

آیین‌نامه انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با آن