برنامه امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۱

امتحانات نهایی دوازدهم نظری:

 دانلود برنامه

 

 

برنامه امتحانات داخلی شهریور ۱۴۰۱

امتحانات داخلی نظری و کاردانش:

 دانلود برنامه

 

 

آیین‌نامه انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با آن