طبق مصوبه ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با ویروس کورونا، تا پایان سال ۱۳۹۸، مدرسه تعطیل است.

متن خبر