شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۹۸، مدرسه تعطیل است.

متن خبر