با توجه به افزایش دما و گرمای هوا، چهارشنبه مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ مدرسه تعطیل است.