دوشنبه مورخ ۱۳ تیر ۱۴۰۱ مدرسه به دلیل آلودگی هوا تعطیل است.