چهارشنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ مدرسه تعطیل است.

متن خبر