یکشنبه و دوشنبه مورخ ۴ و ۵ اسفند ۱۳۹۸، مدرسه تعطیل است.

متن خبر