۱.    کپی شناسنامه عکسدار (صفحه اول و دوم) و کارت‌ملی هوشمند

۲.    کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم) و کارت‌ملی پدر و مادر 

۳.    ۶ قطعه عکس  4×3  پشت‌نویسی شده جدید

۴.    برگه معافیت‌تحصیلی یا کارت هوشمند پایان‌خدمت یا معافیت دوره سربازی

۵.    آخرین ریزنمرات تحصیلی از سامانه امین (همان خلاصه وضعیت تحصیلی می‌باشد، ستونی که نمرات ضمن سال و یا تابستان درج شده است، همچنین باید تمام کارنامه‌های مربوط به آن ستون‌ها موجود باشد.)

۶.   تمامی کارنامه‌های دوره دوم متوسطه از سامانه امین

۷.   فرم هدایت تحصیلی (دانش‌آموزان پایه نهم باید هدایت تحصیلی مهر شده از اداره آموزش و پرورش منطقه مربوطه داشته باشند.)

۸.   اصل مدرک و کارنامه نهم [دوره اول متوسطه] (یا تاببدیه مدرک نهم از پیشخوان دولت.)