کارنامه امتحانات داخلی نیم‌سال تابستان ۱۴۰۰۱۴۰۱ کاردانش آماده توزیع است، دانش‌آموزان گرامی، برای دریافت آن می‌توانید از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ به مدرسه مراجعه کنید.