چهارشنبه مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۸، مدرسه تعطیل است.

متن خبر